فلسفه علم

Philosophy of Science


مصاحبه‌های برایان مگی

جزوه

جزوه فلسفه علم ۱ دانشگاه شریف ۱۴۰۱ - جزوه فلسفه علم ۱ دانشگاه شریف ۱۴۰۱

جزوه فلسفه علم ۱ دانشگاه شریف ۱۴۰۰

عناوین درس فلسفه علم ۱:


مفاهیم کلیدی