انجمن علمی فلسفه علم شریف

انجمن علمی گروه فلسفه علم شریف

سال تاسیس: ۹۴

اساسنامه

لوگو: + و + و + و +

جلسات فلسفه، علم و جامعه